شروط الاستخدام والنشر

תקנון ותנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר “טייבה נט” , האתר מנוהל על ידי מיטב המומחים והמתכנתים וכתובתו WWW.TAYBEE.NET

הקדמה:-

1. הגלישה והשימוש באתר מעידה על הסכמתך לתנאים שיפורטו להלן ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
2. הגלישה באתר כפופה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של “טייבה נט” , אם תמצא סתירה בין תנאי שימוש קודמים לתנאי תקנון זה, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
3. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר “טייבה נט” ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתרים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
5. בתקנון זה בכול מקום שמוזכר המונח “אתר” הכוונה היא לאתר “טייבה נט” .
6. בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי ,או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה ,תרשים, דמות, הדמיה, דגימה ,סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר ,פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק ,וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
תכני האתר

7. האתר מוטמע בתכנים מסווגים וססגוניים, תכנים אלו מחולקים לקטגוריות אשר תוכננו בקפידה על מנת להתאימו לכלל האוכלוסייה ולטווחי הגילאים השונים , חלקם של תכנים אלו מסופקים על ידי מפעילים וספקי תכנים חיצוניים וחלקם הינו פרי יצורם ועמלם האישי של צוות “האתר”.

8. “האתר” מכיל חדשות אקטואליה, פוליטיקה,כלכלה ופיננסים, חוות דעת משפטיות ורפואיות, תכני אודיו, וידיו , והרשימה עוד ארוכה .

9. יובהר ויודגש כי ספקי החדשות והתכנים חבים באחריות המלאה והבלעדית לתכנים שיופקו ו/או הופקו על ידם ,ולשם הסרת הספק “האתר” לא יהיה אחראי במישרין ו/או בעקיפין לאלו ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו בקשר עימם .
10. ניתן ויהיה שלאתר תהייה הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ,במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך.

11. האתר רשאי להציג בפניך את האפשרות לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמו ומטעם צדדים שלישיים הקשורים עימו וזאת בכפוף להסכמתך המפורשת לקבלת תכנים ומסרים שיווקים .

תנאים נוספים

12. בעת גלישתך באתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “האתר” או מי מטעמו, בגין תכונותיו, הוראותיו, מגבלותיו או דרך ניהולו.

13. האתר אינו מתחייב שלא יהיו בו שיבושים ,ושיופעל כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת .

14. “האתר” שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או למחוק על פי שיקול דעתו בלבד את מבנהו או תוכנו והכול ללא מתן הודעה מוקדמת בעניין.

15. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת “לאתר”, זכות הכרעה בלעדית ,והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בו.

16. האמור בתקנון בא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי “האתר” ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. “האתר” רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר, והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר עצמו. השינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו כאמור.
אחריות
17. התכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
18. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “האתר” בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים אלה “באתר”.
19. “האתר” אינו מתחייב, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. “האתר” אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. “האתר” לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
20. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו “באתר” הינה באחריותך המלאה בלבד. “האתר” אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים “באתר” , יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. “האתר” לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
21. התכנים “באתר” אינם מהווים תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי או משפטי איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים או משפטיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
קישורים
22. “באתר” עלול ותמצא קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי “האתר”, או מטעמו ואין “האתר” שולט או מפקח עליהם. העובדה ש”האתר” מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמתו לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. “האתר” אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
23. “האתר” אינו מתחייב כי הקישורים שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. “האתר” רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
24. “האתר” רשאי להסיר מתכניו כול תוכן שפרסם בעבר ו/או יפרסם בעתיד בכול עת ללא הנמקה ו/או הסבר הכול לפי שיקול דעתו הפרטית של האתר ללא כול הרשאה להתערבות מכול גורם חיצוני.
תכנים כלכליים
25. “באתר” תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו”ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות. מקורם של התכנים הכלכליים במערכת מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.
26. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא “באתר” תיעשה על אחריותך בלבד.
תכנים מסחריים
27. “האתר” כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
28. האתר לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שמפורסמים באתר , האתר אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
29. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים “באתר” יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. “האתר” אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו בתכנים המסחריים או ירכשו באמצעותן.

הסכם משלוח תכנים

30. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי ל”אתר טייבה נט” באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח החומר “לאתר” מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שימצא האתר לנכון, ומתיר לאתר לעשות בחומר כל שימוש שיראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכים/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי “האתר” אינו מתחייב לפרסם את שמי כמקור החומר , כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר.
31. האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום , יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום “באתר” אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

קניין רוחני

32. כל זכויות הקניין הרוחני “באתר”, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושו הבלעדי של “האתר” או של צדדים שלישיים “שהאתר” קיבל מהם רישיון שימוש כדין.
33. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של מנכ”ל “האתר” בכתב ומראש.
34. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני.

35. במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעת האתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו”ב, במידיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
דין, שיפוט והתיישנות
36. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.
37. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד “האתר” בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין הינה שנה אחת.
פנו אלינו
38. “האתר” מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי “האתר” לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: [email protected]
39. הננו שמחים ומברכים אותך על השימוש באתר “טייבה נט” ומאחלים לך גלישה נעימה .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق